Privacy

Privacyverklaring 25 mei 2018

Stichting Gilde Deventer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Website: http://www.gildedeventer.nl.
Adres: Balderikstraat 2 A, 7415 VL Deventer.
Telefoon: 0570 631266.
De secretaris van de stichting is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Gilde Deventer. Hij/zij is te bereiken via secretaris@gildedeventer.nl.

Persoonsgegevens

Stichting Gilde Deventer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en producten en/of omdat u deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt.

Doelen

Stichting Gilde Deventer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Om goederen en diensten bij u af te leveren.
We verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belasting­aangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming. Stichting Gilde Deventer neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van onze Stichting) tussen zit.

Gegevensverwerking

Omtrent bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken het volgende.
Onze website en/of dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers en afnemers van onze diensten en producten, welke personen jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoelang bewaard

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor de categorieën van persoonsgegevens de volgende bewaartermijnen:

Categorieën:
– Voor- en achternaam.
– Geslacht.
– Geboortedatum.
– Adresgegevens.
– Telefoonnummer.
– E-mailadres.

Bewaartermijnen

De gegevens van vrijwilligers van het Gilde worden zolang bewaard als zij of hij bij ons actief is als medewerker;

De gegevens van cursisten en deelnemers aan onze activiteiten en nieuwsbrieven, worden zolang bewaard als de voor de afhandeling daarvan noodzakelijk is of de inschrijving voor de nieuwsbrief duurt, met uitzondering van wettelijke verplichtingen die van toepassing kunnen zijn (bijvoorbeeld de belastingdienst 7 jaar).

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Gilde Deventer verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt uw gegevens uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Aarzel niet

Stichting Gilde Deventer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

 
 

Cookies e.d.

Stichting Gilde Deventer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en ze onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw gegevens

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevens­verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Gilde Deventer. En u heeft het recht op gegevens­overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen. U kunt naar secretaris@gildedeventer.nl een verzoek sturen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens­overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Gilde Deventer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
Autoriteit persoonsgegevens